MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU A VYZKOUŠENÍ NA ADRESE PEŠLOVA 5, PRAHA 9.

PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

Společnost Bikenine s. r.o., IČO 10864865, se sídlem U Školičky 2217/4, Praha 9, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 349772 (dále jen Bikenine) jakožto správce osobních údajů informuje tímto o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů za strany Bikenine, včetně rozsahu práv subjektů údajů sovisejících se zpracováním těchto osobních údajů ze strany Bikenine.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Bikenine zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen nařízení) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Jedná se o tyto osobní údaje:

 •      Jméno a příjmení
 •      Fakturační adresa
 •      Doručovací adresa
 •      Telefonní číslo
 •      E-mailová adresa
 •      IP adresa
 •      Údaje o prohlížeči a zařízení
 •      Soubory cookies
 •      Heslo v zašifrované podobě
 •      IČO a DIČ u podnikajíci fyzické osoby

 

K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Bikenine Vaše osobní údaje zpracovává?

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

V případě tvorby objednávky Bikenine shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o koupeném zboží.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Bikenine. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Bikenine osobní údaje také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

Při vyřizování reklamací Bikenine shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení,doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží.

 

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu

Pokud se zaregistrujete jako uživatel www.bikenine.cz, zpracováváme Vaše osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. Právním titulem je plnění smlouvy, resp. jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

V případě vedení zákaznického účtu Bikenine shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu - jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, telefon, e-mail, heslo v zašifrované podobě a u podnikající fyzické osoby IČO a DIČ, údaje týkající se uskutečněných nákupů.

 

Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, Bikenine bude zpracovávat  Vaše osobní údaje v rozsahu - e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše osobní údaje Bikenine začne zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na www.bikenine.cz.

V případě stávajících zákazníků může Bikenine zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu - jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

 

 

Použití souborů cookies a analýza webových stránek

V případě, že používáte webové stránky www.bikenine.cz, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které Bikenine na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit.

Cookies jsou  malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem zařízení a běžně slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. 

Cookies pomáhají k Vašemu pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Slouží zejména k:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží s co nejmenšími obtížemi;
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověření uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
 • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí znova zadávat;
 • Zapamatování si obsahu nákupního košíku;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
 • Analýze návštěvnosti,chování, preferencí a zájmů uživatelů;
 • Nabízení reklamy na zboží dle zájmu uživatele.

 

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování  změnou nastavení svého prohlížeče. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

 

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje Bikenine zpracovává v případě zakoupení zboží v našem e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů Bikenine (viz výše). Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány o objednávky.

 V případě, že Bikenine zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpravovány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů prováděné ze strany Bikenine pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami o zpracování osobních údajů.

 

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup ?

Bikenine prohlašuje, že provedl odpovídající technická a organizační opatření, aby s vašimi osobními daty bylo nakládáno v souladu s nařízením. Zaměstnanci Bikenine, kteří mají přístup k Vašim osobním datům jsou zavázán k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich pracovního poměru ve společnosti.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Bikenine a jeho zaměstnanců zpracovány také partnery Bikenine. Externí partnery, kteří jsou jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Bikenine pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

   osoby, které pro Bikenine zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které Bikenine pro tyto služby využívá( typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, provoz sociálních sítí, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů);

   osoby, které pro Bikenine zajišťují expedici zboží zákazníkům

   osoby, které zajišťují pro Bikenine účetní služby

  osoby, které na webových stránkách Bikenine mají umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či  sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez  možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našeho webu, a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou    prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných ze souborů cookies (včetně remarketingu).

Bikenine je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení.

 

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Bikenine ?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na přenesení údajů
 • Právo na opravu
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na výmaz
 • Právo vznést námitku
 • Právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

 

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Bikenine písemně na adresu Zárybská 663/24, Praha 9, 190 00 nebo e-mailové adrese bikenine@bikenine.cz.     

     

 V Praze dne 14.7.2021
Žádná položka